ગુજરાતી હાસ્યલેખક અને વ્યંગ ચિત્રકાર નિર્મિશ ઠાકરનું અવસાન

તફાવત સાથે બહુપરિમાણીય વ્યક્તિત્વ એટલે નિર્મિશ ઠાકર

સાહિત્યના વિવિધ ક્ષેત્રોમાં નિર્મિશ ઠાકરનું નોંધનીય યોગદાન રહ્યું છે