રાજસ્થાનની રેતીના પથ્થરમાંથી મૂર્તિઓ બનાવવામાં આવી છે.

આ આઉટફીટ સ્થાનિક સ્ટોર ગુડ પંજાબનમાંથી આવ્યો હતો.