મુંબઈની નવી લાઇફલાઇન, સેતુની અટલ ઓળખ, ૨ કલાકની સફર ૨૦ મિનિટમાં