એક દિવ્ય મૂર્તિ દસ અવતાર 

ભગવાન ભક્તોને મંત્રમુગ્ધ કરશે